Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted

Kehtivad alates 25.10.2017

Käesolev Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtted (edaspidi Põhimõtted) selgitab kuidas Cleveron AS, registrikoodiga 11405467 (edaspidi Cleveron) töötleb oma Teenuste pakkumise ja osutamise käigus Isikuandmeid. Kui Te kasutate või olete kasutanud Cleveroni Teenuseid, Veebilehti või osalenud Cleveron poolt läbiviidavates kampaaniates, loosides või muul viisil edastanud oma Isikuandmeid Cleveronile, puudutavad käesolevad Põhimõtted otseselt Teid. Seetõttu julgustame Teid põhjalikult käesolevate Põhimõtetega tutvuma. Kui Te ei nõustu Cleveroni Isikuandmete Töötlemise Üldpõhimõtetega, ei ole Veebileht ega Teenused mõeldud Teile ning Te peate hoiduma Veebilehtede külastamisest ning Teenuste kasutamisest.

1. PÕHIMÕTETES KASUTATAVAD MÕISTED

Cleveron – Cleveron AS, registrikood 11405467, asukoha aadress Reinu tee 48, Viljandi linn, Viljandi maakond, 71020,kes töötleb Kasutaja Isikuandmeid GDPR-i mõttes vastutava töötlejana vastavalt käesolevatele Põhimõtetele;
GDPR – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (General Data Protection Regulation);
Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta;
Kasutaja – füüsiline isik, kes külastab Veebilehte; loob Veebilehel konto või kasutab Teenuseid;
Leping – Cleveroni ja Kliendi vahel sõlmitud leping, mille alusel osutab Cleveron Kliendile Teenust;
Teenus – kõik teenused ja funktsionaalsused, mis on Kasutajale Cleveroni poolt kättesaadavaks tehtud, nt Cleveroni Tarkvarateenus, Veebileht, tarbijamängude, kampaaniate ja/või loosimiste korraldamine;
Tarkvarateenus – Cleveroni poolt Kliendile osutatav informatsiooni süsteemi haldusteenus (seal hulgas mobiilirakendused, tarkvara, riistvara, andmebaasid, dokumentatsioonid, uuendused, versioonihaldused ja teised seotud komponendid);
Tellimus – kirje Paki kohta Cleveroni andmebaasis Paki sisestamiseks pakirobotisse;
Kolmas Isik – iga isik, kes ei ole Pool või Cleveroni töötaja;
Töötlemine – igasugune Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, sh kogumine ja edastamine;
Veebileht – Cleveroni poolt hallatav veebileht aadressil www.collect.net ja kõik sellega seotud alamdomeenid, app.collect.net, api.collect.net ning Cleveroni hallatavad mobiilirakendused.

2. Isikuandmed ja nende kogumise viisid

 • Cleveron kogub Isikuandmeid Lepingu sõlmimisel, Teenuste osutamisel ja muul moel Kasutaja poolt Veebilehe kasutamisel järgmiselt:
  • Kasutaja edastab ise Cleveron  oma Isikuandmeid (näiteks sisestab oma nime, kontaktandmed, kasutajanime, parooli, kasutab erinevaid Veebilehe funktsioone ja Teenuseid);
  • Cleveron kogub ise andmeid Kasutaja toimingute ja tegevuse kohta Teenuste kasutamisel (näiteks salvestab, kes on Teenuste kasutamiseks loonud Tellimuse Cleveroni Veebilehel).
 • Cleveron Töötleb järgnevaid Isikuandmeid:
  • Tellimuste info (näiteks sisestab Veebilehe kasutaja paki saaja ehk Kolmanda Isiku andmed nagu telefoninumber, e-post, paki sihtkoht, tellimuse kirjelduse).

3. Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja õiguslik alus

 • Cleveron Töötleb Kasutaja Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
  • Kasutajaga sõlmitava või sõlmitud Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, nt
   1. Lepingu sõlminud Kasutaja abistamiseks ja nõustamiseks, kui Kasutaja on esitanud Cleveronile vastava päringu;
   2. Lepingu sõlminud Kasutajale arvete või muude oluliste Teenust puudutavate teadete edastamiseks;
   3. Lepingu sõlminud Kasutajale Lepinguliste Teenuste osutamiseks sh ligipääsu võimaldamiseks Veebilehe sisule.
  • Kasutaja antud nõusoleku alusel, nt
   1. Kasutajale uudiskirja saatmine, kui Kasutaja on sellel eesmärgil Cleveronile  edastanud oma e-posti aadressi;
   2. Cleveroni poolt korraldatavate tarbijamängude, loosimiste ja kampaaniate läbiviimine, kui Kasutaja on andnud vastava nõusoleku.
  • Cleveroni õigustatud huvi alusel, nt
   1. Kasutajaga ühenduse võtmiseks otseturunduslikel eesmärkidel, kui Kliendiga varem sõlmitud Lepingu alusel või talle osutatud Teenuse alusel on võimalik eeldada, et Kasutaja on vastavast pakkumusest huvitatud ning Kasutaja ei ole väljendanud rahulolematust või esitanud vastuväiteid selliste teadete saamiseks;
   2. Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmise tagamiseks, sealhulgas Lepingu või õigusaktide rikkumiste tuvastamiseks Kasutaja poolt ja selle tõendamiseks (näiteks Kasutaja vastu nõuete esitamiseks). Sellisel juhul on Töötlemise õiguslikuks aluseks Cleveroni õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut või õigusakte rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Cleveroni õigustatud huvi üles;
   3. Veebilehe külastatavuse, Teenuste kasutamise statistika ja muu mitte-personaliseeritud tehnilise informatsiooni kogumiseks Veebilehe kasutamise kohta eesmärgiga täiendada Veebilehte ja Teenuseid.
  • Cleveroni seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, nt
   1. seadusest tulenev kohustus säilitada raamatupidamisdokumente;
   2. seadusest tulenev kohustus edastada pädevatele asutustele vastavate seaduslike taotluste alusel Kasutajate isikuandmeid;
   3. Cleveroni seadusest tulenev kohustus vastata Kasutaja esitatud päringule või korraldusele.

4. Isikuandmete edastamine teenusepakkujatele (volitatud töötlejatele)

 • Cleveron kasutab Kasutaja Isikuandmete Töötlemisel teenusepakkujaid (GDPR-i mõttes volitatud töötlejaid). Cleveron on veendunud selliste teenusepakkujate usaldusväärsuses, sõlminud nendega andmetöötluslepingud ning vastutab nende tegevuse eest.
 • Cleveron kasutab järgnevatesse kategooriatesse kuuluvaid Volitatud Töötlejaid: serveri- ja pilveteenuse pakkujad.
 • Kasutajatel on õigus nõuda Cleveronilt detailsemaid andmeid volitatud töötlejate kohta võttes ühendust punktis 12 toodud kontaktandmetel.

5. Isikuandmete edastamine Kolmandatele Isikutele

 • Cleveron edastab Kasutaja Isikuandmeid Kolmandatele Isikutele ainult juhul, kui Cleveron on selleks seadusest tulenevalt kohustatud, kui see on vajalik Kasutajaga sõlmitud Lepingu täitmiseks, kui Cleveron on selleks õigustatud huvi või kui Kasutaja on andnud selleks oma nõusoleku.
 • Cleveron edastab Kasutaja Isikuandmeid järgmistele Kolmandatele Isikutele:
  • järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides sätestatud alustel. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Cleveroni seadusjärgse kohustuse täitmine;
  • audiitoritele, õigus- ja muudele nõustajatele, kui see on vajalik nende kohustuste täitmiseks Cleveroni ees ja tingimusel, et nad hoiavad vastavaid andmeid konfidentsiaalsena. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Cleveroni seadusjärgse kohustuse täitmine (nt audiitorite puhul) või Cleveroni õigustatud huvi oma õigusi kaitsta;
  • võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule, kui Kasutajal on tekkinud Cleveroni ees võlgnevused. Sellisel juhul on edastamise õiguslikuks aluseks Cleveroni õigustatud huvi oma õigusi kaitsta. Olukorras, kus Kasutaja on Lepingut rikkunud või muul viisil Cleveroni õigusi rikkunud, ei kaalu Kasutaja huvid ega õigused Cleveroni õigustatud huvi üles.

6. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

 • Cleveron edastab isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui Cleveronil on selleks seadusest tulenev alus, eelkõige, kui adressaatriik pakub Euroopa Komisjoni vastava otsuse kohaselt isikandmetele piisavat kaitset. Juhul, kui adressaatriik ei kuulu piisavat kaitset pakkuvate kolmandate riikide hulka, edastab Cleveron sinna Isikuandmeid ainult asjakohase kaitsemeetme kohaldamise korral, nagu nõuab kohalduvad Euroopa Liidu ning Eesti õigusaktid.

7. Isikuandmete säilitamine

 • Cleveron säilitab Kasutaja Isikuandmeid kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, Cleveroni õiguste kaitsmiseks või kuni see on õigusaktide kohaselt nõutud.
 • Sõltuvalt isikuandmete liigist, säilitab Cleveron Kasutaja Isikuandmeid järgmiselt:
  • Raamatupidamise dokumendid: 7 aastat alates asjakohase majandusaasta lõpust, tulenevalt seaduse nõudest;
  • Lepinguga seotud Isikuandmeid: 10 aastat alates Lepingu lõppemisest, tulenevalt maksimaalsest aegumistähtajast tahtliku rikkumise puhul.

8. Turvalisus

 • Cleveron võtab vajalikud organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnilised turvameetmed Kasutaja Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
 • Veebilehel konto loonud Kasutaja kohustub hoidma Veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajatunnust ja parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks Kolmandate Isikute kätte, v.a. juhul, kui ta on volitanud Kolmandat Isikut kasutama tema kasutajatunnust ja parooli Teenuste kasutamiseks.
 • Veebilehel konto loonud Kasutaja peab koheselt Cleveroni teavitama, kui tema kasutajatunnus või parool on kadunud või sattunud Kolmandate Isikute valdusesse, et Cleveron saaks võtta tarvitusele vastavad meetmed Isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
 • Cleveron ei vastuta selliste turvalisusnõuete rikkumiste eest, mis on tingitud Kasutaja enda tegevusest.

9. Kasutaja õigused ja kohustused

 • Asjakohaste õigusaktidega (eelkõige GDPR-iga) reguleeritud ulatuses on Kasutajal õigus teostada Cleveroni poolt Töödeldavate Isikuandmete suhtes järgnevaid õigusi:
  • taotleda juurdepääsu enda Isikuandmetele;
  • nõuda Isikuandmete parandamist;
  • nõuda Isikuandmete kustutamist;
  • nõuda Isikuandmete Töötlemisele vastuväiteid, eriti juhul, kui Cleveron Töötleb neid õigustatud huvi alusel;
  • nõuda Isikuandmete ülekandmist;
  • esitada enda Isikuandmete töötlemise kohta kaebusi;
  • võtta Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 • Oma õiguste teostamiseks peab Kasutaja kontakteeruma Cleveroniga Põhimõtete punktis 12 toodud kontaktandmetel. Veebilehel konto loonud Kasutaja saab teatud õigusi teostada ka oma kasutajakonto kaudu.
 • Cleveronil on õigus nõuda Kasutaja isiku tuvastamiseks vajaliku täiendava teabe esitamist.
 • Cleveron vastab Kasutaja taotlusele 1 kuu jooksul ning teavitab Kasutajat, kas ja milliseid meetmeid on Cleveron Kasutaja taotluse lahendamiseks rakendanud. Kui taotlus on keeruline või mahukas, võib Cleveron vastamise tähtaega 2 kuu võrra pikendada. Kui Cleveron ei võta meetmeid vastavalt Kasutaja taotlusele, teatab ta Kasutajale meetmete võtmata jätmise põhjused ning selgitab võimalust esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitsmiseks kohtusse.
 • Kui Kasutaja taotlused on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib Cleveron kas:
  • küsida mõistlikku tasu; või
  • keelduda taotletud meetmete võtmisest.
 • Kasutaja võib nõuda Isikuandmete kustutamist ainult siis, kui esineb üks järgnevatest alustest:
  • Isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;
  • Kasutaja võtab tagasi Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusoleku ning puudub muu õiguslik alus Isikuandmete Töötlemiseks;
  • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemise suhtes, mis põhineb Cleveroni õigustatud huvil ja Töötlemiseks pole ülekaalukaid õiguspäraseid põhjuseid;
  • Kasutaja esitab vastuväite Isikuandmete Töötlemisele otseturunduse eesmärgil;
  • Isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • Isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita Cleveroni seadusest tulenevat kohustust;
  • tegemist on alla 13-aastase lapse Isikuandmetega, mida töödeldakse nõusoleku alusel.
 • Kui Kasutaja nõuab Isikuandmete kustutamist, peab ta oma vastavas taotluses põhjendama, millise Põhimõtete punktis 9.6 nimetatud alusel ta seda nõuab. Cleveron ei ole kohustatud Isikuandmeid kustutama, kui selleks puudub alus või kui Isikuandmete Töötlemine on vajalik järgmistel põhjustel:
  • sõna- ja teabevabaduse õiguse teostamiseks;
  • selleks, et täita Cleveroni seadusest tulenevat kohustust;
  • selleks, et koostada, esitada või kaitsta õigusnõudeid;
  • Cleveronil on muu seadusest tulenev alus Isikuandmete töötlemiseks.
 • Kui Kasutaja Isikuandmete Töötlemine põhineb Kasutaja nõusolekul, on Kasutajal õigus Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Töötlemise seaduslikkust.
 • Kui Kasutaja Isikuandmetega seoses peaks toimuma rikkumine ning see kujutab Cleveroni hinnangul endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Cleveron sellest Kasutajat põhjendamatu viivituseta Kasutaja poolt Cleveronile esitatud kontaktandmetel või kui see ei ole võimalik, siis avalikult.
 • Eesmärgiga hoida Kasutaja Isikuandmeid ajakohastena, on Kasutajal kohustus teavitada Cleveroni oma Isikuandmete muutumisest.
 • Juhul, kui Kasutaja õigusi on rikutud, on Kasutajal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

  10. Põhimõtete muutmine

  • Cleveronil võib tekkida vajadus käesolevaid Põhimõtteid muuta tulenevalt muudatustest õigusaktides, Cleveroni isikuandmete töötlemise protsessides või järelevalveasutuste või kohtute poolt antud juhistest. Sel juhul teavitab Cleveron Kasutajat enne vastavate muudatuste rakendumist ette mõistliku aja võrra.

11. Kontaktandmed

 • Oma õiguste teostamiseks, nõusolekute tagasivõtmiseks, samuti täiendavate selgituste saamiseks ja Cleveroni vastu kaebuse esitamiseks, võib Kasutaja pöörduda Cleveroni poole järgmistel kontaktidel:

E-post:
Collect.Net [email protected]
Cleveron [email protected]
Postiaadress:
Reinu tee 48 Viljandi Viljandimaa 71020

SaveSave