Tarkvaralitsentsi üldtingimused

1.     ULATUS

 • Käesolevad tarkvaralitsentsi üldtingimused määravad kindlaks Litsentsisaajale Cleveron AS-i poolt vahetult või edasimüüja kaudu antava tarkvaralitsentsi tingimused.
 • Tarkvaralitsentsi üldtingimuste dokument koos tootepõhiste Eritingimustega moodustavad litsentsi, mille alusel on Litsentsisaajal õigus Cleveroni tarkvara kasutada.

2.     MÕISTED

Lepingus on alltoodud terminitel ja lühenditel alljärgnev tähendus.

 • Cleveron – Cleveron AS, kes on Cleveroni tarkvara omanik ja litsentsiandja.
 • Cleveroni tarkvara – tarkvara, mille Cleveron on litsentsinud Litsentsisaajale käesolevatel litsentsitingimustel. Tarkvara Intellektuaalomandi õigused kas kuuluvad Cleveronile või on Cleveron saanud kolmandalt isikult litsentsi tarkvara käesolevatel tingimustel all-litsentsida.
 • Edasimüüja – äriühing, millele Cleveron on andnud loa Cleveroni toodete (sh Cleveroni tarkvara) müügiks.
 • Eritingimused – tarkvaralitsentsi eritingimused ehk täiendavad tootepõhised litsentsitingimused, mis täiendavad Üldtingimusi ja moodustavad koos nendega litsentsi, mis käib konkreetse Cleveroni tarkvara kohta. Eritingimused ei moodusta eraldi kokkulepet, vaid on osa tingimustest, mille alusel Litsentsisaaja Litsentsi saab.
 • Intellektuaalomandiõigused – kõik intellektuaalomandiõigused, mis kehtivad Cleveroni tarkvara ja tootedokumentatsiooni suhtes, muu hulgas autoriõigused, patendid, andmebaasi tegija õigused jne.
 • Kolmanda isiku tarkvara – tarkvara, mis antakse Litsentsisaajale koos Cleveroni toodetega, ent mis ei ole Cleveroni tarkvara. Kolmanda isiku tarkvara litsentsib kliendile vastav kolmas isik vastavalt kolmanda isiku litsentsitingimustele.
 • Litsents – litsents, mille Cleveron annab Litsentsisaajale Cleveroni tarkvara kasutamiseks ning mis koosneb Üld- ja Eritingimustest.
 • Litsentsisaaja – isik, kes omandab otse Cleveronilt või Edasimüüja kaudu õiguse kasutada Cleveroni tarkvara enda tarbeks või oma äritegevuses.
 • Litsentsisaaja klient – isik, kes kasutab Cleveroni tarkvara Lõppkasutaja funktsionaalsust Seadme kasutamisel. Näiteks füüsilised isikud, kes kasutavad Seadet oma pakkide saatmiseks või vastuvõtmiseks.
 • Litsentsisaaja partner – äriühing, mis kasutab Cleveroni tarkvara Lõppkasutaja funktsionaalsust teenuste osutamiseks Litsentsisaaja hallatava seadmevõrgu kaudu. Näiteks veoettevõtjad, kes toimetavad pakke kohale Litsentsisaaja hallatava avatud seadmevõrgu kaudu.
 • Lõppkasutaja – füüsiline isik, kellele Litsentsisaaja on andnud õiguse kasutada Cleveroni tarkvara Lõppkasutaja funktsionaalsust, sh nii Litsentsisaaja kliendid kui ka Litsentsisaaja ja tema Partnerite töötajad. Füüsiliselt isikust Litsentsisaaja korral loetakse ka Litsentsisaajat Lõppkasutajaks.
 • Lõppkasutaja funktsionaalsus – Cleveroni tarkvara funktsioonid, mis on töötatud välja Lõppkasutajate jaoks ja neile kättesaadavaks tehtud. Lõppkasutajate rühmade ülesannetest sõltuvalt võib olla erinevaid lõppkasutajate funktsioonide komplekte, mis erinevad kasutajaõiguste poolest.
 • Seade – Cleveroni toode, mis koosneb riistvarast ja riistvara töölepanekuks vajalikust Cleveroni tarkvarast ja/või kolmanda isiku tarkvarast (nt automatiseeritud pakirobotid).
 • Sidusettevõtja – juriidiline isik, kelle otsese või kaudse kontrolli all äriühing on või kes on koos äriühinguga samas otseses või kaudses omandis või sama otsese või kaudse kontrolli all või kes on äriühingu otseses või kaudses omandis või äriühingu otsese või kaudse kontrolli all. Omand või kontroll esineb juhul, kui otseses või kaudses omandis on rohkem kui viiskümmend protsenti (50%) väljalastud osa- või aktsiakapitalist või rohkem kui viiskümmend protsenti (50%) osadest või aktsiatest, mis annavad nende omanikele hääleõiguse juhatuse liikmete või sarnaseid funktsioone täitvate isikute valimisel.
 • Tarkvarauuendus – Cleveroni pakutav Cleveroni tarkvara veaparandus ja uus funktsionaalsus.
 • Tootedokumentatsioon – dokumendid, mille Cleveron teeb koos Cleveroni tarkvaraga kättesaadavaks, nt tooteandmete lehed, kasutusjuhendid, rakendusliidese juhised jne.
 • Tähtajaline litsents – litsents, mis kehtib kindlaksmääratud aja, misjärel peab Litsentsisaaja tellimust uuendama, et säilitada Cleveroni tarkvara kasutamise õigus.
 • Tähtajatu litsents – litsents, mis kehtib määramata aja jooksul pärast seda, kui Litsentsisaaja on tasunud litsentsitasu. Kui Eritingimustes ei ole sätestatud teisiti, ei hõlma Tähtajatu litsents hilisemate Tarkvarauuenduste kasutamise litsentsi.
 • Üldtingimused – käesolevad tarkvaralitsentsi üldtingimused.

3.     LITSENTSI ANDMINE

 • Litsentsi puhul on tegemist lihtlitsentsiga, mis annab Litsentsisaajale õiguse kasutada Cleveroni tarkvara kokkulepitud Lõppkasutaja funktsionaalsust Litsentsisaaja enda tarbeks või tema äritegevuses. Lisaks Cleveroni tarkvarale hõlmab litsents ka Cleveroni tarkvara asjaomast Tootedokumentatsiooni.
 • Litsents hõlmab vaid Cleveroni tarkvara, mille Litsentsisaaja on saanud õiguspärasel teel: a) Cleveroni või Edasimüüjaga sõlmitud lepingu alusel; või b) kolmandalt isikult käesoleva litsentsiga kooskõlas üle antud muu Litsentsi alusel.
 • Cleveroni tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda. Tarkvara litsentsitakse olenemata sellest, kas Cleveroni tarkvara sisaldab Litsentsisaaja tellimusel või ettepanekul lisatud funktsionaalsust või sellest, kas Cleveroni tarkvara vastavat funktsionaalsuste arendamise eest tasus mingis ulatuses Litsentsisaaja.
 • Kui kirjalikult ei ole kokku lepitud teisiti, antakse Litsents tasu eest. Tasu arvestamist reguleerivad asjaomase toote Eritingimused. Litsentsisaaja vastutab tasu arvestamise aluseks olevate lähteandmete, s.o Cleveroni tarkvara kasutavate Seadmete või Lõppkasutajate arvu, õigsuse eest.
 • Kui leping, mille alusel Litsents Litsentsisaajale antakse, annab Litsentsisaajale õiguse osta tooteid Sidusettevõtjatele või frantsiisisaajatele, siis kehtib see õigus samadel tingimustel ka käesolevaga antud Litsentside suhtes.
 • Kõik õigused, mida ei ole Litsentsisaajale Üldtingimustega selgesõnaliselt antud, kuuluvad Cleveronile.

4.     TERRITOORIUM

 • Üldtingimuste kohaselt kehtib Litsents territoriaalse piiranguta. Territoriaalsed piirangud võidakse sätestada Eritingimustes, mis on Üldtingimuste suhtes ülimuslikud.
 • Kui leping, mille alusel Litsentsisaaja Seadmed omandab, piirab territooriumi, kus Litsentsisaaja saab Seadet või riistvarakomponenti kasutada (nt kehtivate patentide või sertifikaatide tõttu), kehtib piirang ka vastaval Seadmel või riistvarakomplektil oleva tarkvara kasutamiseks antava Litsentsi suhtes.

5.     KEHTIVUSAEG

 • Litsents hakkab kehtima Eritingimustes määratletud hetkel. Kui litsentsi kehtivuse algusaega ei ole Eritingimustes reguleeritud, kohaldub alltoodu:
  • Tähtajatu litsents – hakkab kehtima pärast seda, kui Litsentsisaaja on tasunud kogu litsentsitasu või – kui Eritingimused näevad ette litsentsitasu osade kaupa maksmise – Litsentsitasu esimese osamakse kooskõlas Eritingimustega;
  • Tähtajaline litsents – hakkab kehtima litsentsiperioodi esimesel päeval või – kui litsentsiperioodi ei ole Eritingimustes määratletud – alates hetkest, mil Litsentsisaaja on tasunud perioodilise litsentsitasu;
  • Tarkvarauuendused – kui Litsentsisaajale tehakse Tarkvarauuendused kättesaadavaks tugiteenuse raames ilma iga Tarkvarauuenduse eest täiendavat litsentsitasu nõudmata, hakkab Tarkvarauuenduse kohta käiv Litsents kehtima hetkest, mil Cleveron vastava Tarkvarauuenduse avaldab. Kui Tarkvarauuenduse eest on tarvis maksta täiendavat litsentsitasu, hakkab Litsents kehtima kooskõlas punktiga 1.1.
 • Litsents kehtib Eritingimustes määratletud aja jooksul. Kui kehtivusaega ei ole Eritingimustes määratletud, kohaldatakse alltoodut:
  • Tähtajatu litsents – kehtib määramata aja jooksul kuni Cleveroni tarkvara Intellektuaalomandiõiguste kehtivuse tähtaja lõppemiseni;
  • Tähtajaline litsents – kindlaksmääratud perioodiks antud Litsentsid lõppevad litsentsiperioodi lõppemisel, kui Litsentsi tellimust ei uuendata;
  • Tarkvarauuendused – Tarkvarauuendustele kohaldatakse samu põhimõtteid kui uuendatava Cleveroni tarkvara suhtes, s.o kui Cleveroni tarkvara pakutakse Tähtajatu litsentsiga, siis on ka seaduslikul teel saadud Tarkvarauuenduste kasutamise Litsents tähtajatu. Kui Cleveroni tarkvara kasutamiseks antakse Tähtajaline litsents, siis lõppeb Tarkvarauuenduste Litsentsi kehtivus litsentsiperioodi lõppemisel, kui Litsentsi tellimust ei uuendata.

6.     LÕPPKASUTAJAD

 • Litsents kehtib Litsentsisaajale ja Lõppkasutajatele, kellele Litsentsisaaja annab loa Cleveroni tarkvara kasutada. Kui litsentsimõõdik põhineb Cleveroni tarkvara kasutavate Lõppkasutajate arvul, vastutab Litsentsisaaja vajaliku arvu Litsentside soetamise eest.
 • Litsentsisaaja otsustab, millistele Lõppkasutajatele ta annab õiguse Cleveroni tarkvara kasutamiseks ja vastutab Lõppkasutajate tegevuse eest Cleveroni ees.

7.     SEADMED

 • Kui Litsents antakse Cleveroni tarkvara kasutamiseks konkreetses Seadmes, ei tohi seda tarkvara kasutada teistes seadmetes.
 • Kui seadmespetsiifilisi litsentsimispiiranguid ei ole, võib Litsentsisaaja vabalt otsustada, millistes Seadmetes Cleveroni tarkvara kasutada eeldusel, et Litsentsisaajal on vastavalt kehtivatele litsentsimõõdikutele vajalik arv Litsentse.

8.     PIIRANGUD

 • Kui Eritingimustes ei ole sõnaselgelt lubatud teisiti, ei tohi Litsentsisaaja:
  • püüda pääseda ligi Cleveroni tarkvara nendele osadele, mis ei ole Lõppkasutaja funktsionaalsusena kättesaadavad;
  • levitada, all-litsentsida, rentida või kasutada anda Cleveroni tarkvara kolmandale isikule;
  • muuta või pöördprojekteerida Cleveroni tarkvara, välja arvatud juhul, kui kohaldatav õigus seda sõnaselgelt lubab, ilma võimaluseta muutmist või pöördprojekteerimist lepinguliselt piirata;
  • ühendada või liidestada Cleveroni tarkvara muu tarkvaraga, kasutades muid meetodeid kui Cleveroni pakutavad rakendusliidesed;
  • kasutada Cleveroni tarkvara õigusvastastel või ebaeetilistel eesmärkidel.

9.     ÜLEANDMINE

 • Litsents ei ole üleantav, välja arvatud juhul, kui see on käesolevate tingimuste või kehtivate õigusaktidega sõnaselgelt lubatud.
 • Litsentsisaajal on õigus anda Litsents kolmandatele isikutele üle järgmistel juhtudel:
  • Litsents antakse üle Sidusettevõttele või
  • Litsents on väljastatud konkreetsele Seadmele ja antakse kolmandale isikule üle koos Seadmega.
 • Sõltumata sellest, kas Litsents antakse üle punkti 2 alusel või muul õiguslikul alusel, peab Litsentsisaaja Litsentsi üleandmisel:
  • andma uuele Litsentsisaajale üle litsentsitingimused;
  • esitama Cleveronile või Edasimüüjale – sõltuvalt sellest, kellelt Litsentsisaaja Litsentsi omandas – teabe üleandmise kohta, sh uue Litsentsisaaja kontaktandmed.
 • Kuni Litsentsisaaja on Cleveroni või Edasimüüjat Litsentsi üleandmisest teavitanud, vastutab Litsentsisaaja Litsentsist tulenevate kohustuste täitmise eest koos uue Litsentsisaajaga solidaarselt.
 • Litsentsi saab üle anda üksnes tervikuna.
 • Kui Litsentsi üleandmisel rikutakse käesolevaid tingimusi, on üleandmine kehtetu.

10.  KINNITUSED

 • Cleveroni kliendipakkumine hõlmab riistvara, tarkvara ja tugiteenuseid. Kuna Cleveroni tarkvara areneb pidevalt, parandatakse Cleveroni tarkvara vead Tarkvarauuendustega, mis tehakse kättesaadavaks klientidele, kes on tellinud vastavad tugiteenused. Vigade korral, mille jaoks ei ole Tarkvarauuendust veel saadaval, pakutakse tugiteenuste raames ka diagnostikat ja ajutisi lahendusi probleemi kõrvaldamiseks.
 • Võttes arvesse punktis 1 kirjeldatut, s.o mis tahes garantiid, mis antakse lepingus, mille alusel Litsentsisaaja omandab Litsentsi, litsentsitakse Cleveroni tarkvara selle Litsentsi alusel sellisena, nagu see on. Cleveron ei anna mingeid sõnaselgeid kinnitusi ega garantiisid ega sea mingeid tingimusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses välistab Cleveron kõik kaudsed kinnitused, sealhulgas turustatavuse, kindla eesmärgi jaoks sobivuse ja rikkumiste puudumise kohta.

11.  VASTUTUS

 • Cleveroni tarkvara ja Litsentsiga seotud nõuete täitmist saab nõuda ainult ulatuses, milles Cleveron või Edasimüüja on võtnud Litsentsisaaja ees vastutuse lepingus, mille alusel Litsentsisaaja Litsentsi omandas (vt punkti 1). Selliste nõuete täitmist saab nõuda ainult sellelt isikult, kellega Litsentsisaaja lepingu sõlmis.
 • Võttes arvesse punktis 1 toodut, ei vastuta Cleveron selle Litsentsi alusel kahju, sh otsese ega kaudse kahju, saamata jäänud tulu, eest olenemata sellest, kes kahju põhjustas ja kahju suurusest. Kui kohaldatava õiguse alusel lepingust kõrvalekaldumist mittevõimaldav regulatsioon keelab Cleveroni vastutuse piiramise, nagu on sätestatud punktis 11.2, on Cleveroni vastutus piiratud seadusega lubatud maksimaalses ulatuses.
 • Punktis 2 kirjeldatud vastutuse piirang kehtib: a) kõige suhtes, mis on seotud tarkvara, sisu (sealhulgas koodi) ja Cleveroni tarkvaraga kaasas oleva Kolmanda isiku tarkvaraga; ja b) lepingu, kinnituse, garantii või tingimuse rikkumisest tulenevate nõuete suhtes; riskivastutusest, deliktilisest üldvastutusest või muust lepinguvälisest vastutusest tulenevate nõuete suhtes; samuti muude nõuete suhtes kohaldatava õigusega lubatud ulatuses.

12.  NÕUETELE VASTAVUS

 • Litsentsisaaja peab täpset arvestust võimaldamaks veenduda, et Cleveroni tarkvara kasutamine Litsentsisaaja poolt on Litsentsiga kooskõlas.
 • Kolmekümnepäevasel etteteatamisel esitab Litsentsisaaja Cleveronile nõutud dokumendid, et Cleveronil oleks võimalik kontrollida, kas Litsentsisaaja kasutab Cleveroni tarkvara Litsentsiga kooskõlas.
 • Kui kontrolli käigus ilmneb, et Cleveroni tarkvara on kasutatud litsentsita, peab Litsentsisaaja hankima Cleveroni tarkvara litsentsita soetama perioodiks Litsentsi. Kui litsentsita kasutamine moodustab Litsentsisaaja poolsest Cleveroni tarkvara kasutamisest 5% või enam, peab Litsentsisaaja hüvitama Cleveronile dokumentaalselt tõendatud mõistlikud auditi läbiviimisega seoses kantud kulud ja soetama litsentsita kasutamise perioodiks Litsentsid hinnaga, mis vastab 1,25-kordsele hinnakirjajärgsele hinnale.
 • Cleveroni poolt punkti 12 kohaselt läbi viidav kontroll võib hõlmata kontrolli alustamisele eelnevat kuni 3-aastast perioodi.

13.  KEHTIV REDAKTSIOON JA MUUDATUSED

 • Tähtajatule litsentsile kohaldatakse Litsentsi saamise hetkel kehtivaid litsentsitingimusi. Tähtajalisele litsentsile kohaldatakse iga litsentsiperioodi alguses kehtivaid litsentsitingimusi.
 • Cleveronil on õigus litsentsitingimusi ühepoolselt muuta tingimusel, et:
  • ta järgib punkti 1; või
  • muudatused ei avalda Litsentsisaaja õigustele negatiivset mõju, nt litsentsitingimusi uuendatakse seoses Cleveroni tarkvara uue funktsionaalsusega, mis on Litsentsisaajale kasulik.

14.  ÜLESÜTLEMINE

 • Cleveronil on õigus Litsents ühepoolselt lõpetada, kui Litsentsisaaja paneb toime Litsentsi olulise rikkumise. Oluline rikkumine hõlmab muu hulgas alljärgnevat:
  • Litsentsisaaja on pannud toime punktis 8 nimetatud keelatud teo;
  • Litsentsisaaja kasutab Cleveroni tarkvara ilma Litsentsita ja jätkab litsentsita kasutamist pärast Cleveronilt vastavasisulise teate saamist;
  • Litsentsisaaja ei täida kohustusi, mis on seotud punktis 12 nimetatud nõuetele vastavuse kontrollimise protsessiga;
  • Litsentsisaaja on korduvalt rikkunud litsentsitingimusi, olenemata sellest, kas tegu on olulise rikkumisega või mitte ning Cleveron on teda teavitanud sellest, et tegu kujutab endast Litsentsi rikkumist.
 • Punktis 14 loetletud ülesütlemise alused täiendavad aluseid, mis on määratletud lepingus, millega Litsentsisaaja Litsentsi sai, s.o käesolevates tingimustes määratletud ülesütlemise alused ei piira selle Lepingu kohaldamist, mille alusel Litsentsisaaja Litsentsi sai ja vastupidi.

15.  MUUD SÄTTED

 • Kui Üldtingimused ja Eritingimused on vastuolus, on ülimuslikud Eritingimused. Üldtingimuste muutmise kokkuleppe või kokkulepe Litsentsisaajale seoses Cleveroni tarkvaraga (sh Eritingimuste raames) täiendavate õiguste andmise kohta kehtib vaid juhul, kui Cleveron on selle kirjalikult heaks kiitnud. See välistab muu hulgas Litsentsisaaja tüüptarnetingimustes või Litsentsisaaja esitatavas muus sarnases dokumendis sisalduvate Intellektuaalomandiõiguste sätete kohaldamise võimaluse.
 • Üldtingimustele kohaldatakse selles kokkuleppes ettenähtud õigust ja vaidluste lahendamise sätteid, mille alusel Litsentsisaaja Litsentsi sai.
 • Litsentsi uuendatud versioonidest võib Cleveron teada anda elektrooniliste kanalite (nt e-post, veebisait) kaudu.
 • Üldtingimused ei hõlma Kolmanda isiku tarkvara. Kolmanda isiku tarkvara litsentsitakse selle algsetel litsentsitingimustel, mille on kehtestanud Kolmanda isiku tarkvara Intellektuaalomandiõiguste omanik. Cleveron ei anna mingeid kinnitusi Kolmanda isiku tarkvara kohta ega võta mingit vastutust Kolmanda isiku tarkvara eest.
 • Kui osa Litsentsist ei ole kohaldatava õiguse alusel kehtiv, jääb Litsents ülejäänud osas siiski kehtima. Litsentsisaaja, Cleveron ja Edasimüüja (olemasolu korral) alustavad läbirääkimisi, et asendada Litsentsi kehtetu osa uuega. Litsentsilepingu pool saab tugineda Litsentsi osalisele kehtetusele üksnes juhul, kui isik on teavitanud teist lepingupoolt neist asjaoludest viivitamata pärast asjaoludest teada saamist.
 • Litsentsitingimustes toodud õiguse ja õiguskaitsevahendi kasutamata jätmist ei loeta sellest loobumiseks. Loobumine peab olema vormistatud kirjalikult.
 • Litsentsi ülesütlemise või lõppemise korral jäävad jõusse Litsentsi sätted, mis on olemuslikult mõeldud jõusse jääma.

SaveSave